TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1965 - 2015)

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ CĐ Liên thông năm 2016

Tuyển sinh - 28-03-2016

      BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:…TS- CĐD        V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ             hệ liên thông  năm 2016  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 04 tháng 01...

Danh sách thí sinh trúng tuyển Dược sĩ cao đẳng liên thông

Tuyển sinh - 30-12-2015

       Hôm nay, 20/12/2015 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển Dược sĩ cao đẳng liên thông khóa 5 hệ Vừa làm vừa học đợt I năm 2015 như sau:    ...

Danh sách thí sinh trúng tuyển DSTC K49 năm 2015

Tuyển sinh - 17-09-2015

           Hôm nay, 10/9/2015 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2015 như sau:            Khu vực 3: 14.5 điểm,...

Danh sách thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển NV1 năm 2015

Tuyển sinh - 25-08-2015

       Hôm nay, 25/08/2015 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xác định điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:         Tổ hợp môn xét tuyển...

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 (21/08/2015)

Tuyển sinh - 19-08-2015

Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015: 680 chỉ tiêu (510 chỉ tiêu dành cho tổ hợp thi A00, 170 chỉ tiêu dành cho tổ hợp B00) Ghi chú: Thứ tự điểm được xếp từ trên cao xuống thấp theo tổng điểm đã cộng...

Thông báo tuyển sinh NV1 hệ Cao đẳng chính quy

Tuyển sinh - 27-07-2015

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG Số: ....../TB-CĐD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                              ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Tuyển sinh - 11-05-2015

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:148a/TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ hệ chính quy  năm 2015                                                                               Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2015     THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào...

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ Cao đẳng hệ liên thông năm 2015

Tuyển sinh - 11-05-2015

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:…TS- CĐD        V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ             hệ liên thông  năm 2015  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 20 tháng...