TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1965 - 2015)

Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Tuyển sinh - 11-02-2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2017   -  Căn cứ Quyết định số: 2757/QĐ-BYT ngày 25/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Dược Trung ương -...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN K6_LIÊN THÔNG ĐỢT II

Tuyển sinh - 05-01-2017

          Hôm nay, 30/12/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển Khóa 6 Dược sĩ cao đẳng liên thông đợt II hệ VLVH năm 2016 như sau:      ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DSCĐ LT ĐỢT II

Tuyển sinh - 24-10-2016

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số: 495TS- CĐD  V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ   hệ liên thông đợt II năm 2016  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2016   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DSTC NĂM 2016

Tuyển sinh - 05-09-2016

           Hôm nay, 31/08/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2016 như sau:            Khu vực 3: 10.0 điểm,...

ĐIỂM TRÚNG TUYÊN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Tuyển sinh - 05-09-2016

           Hôm nay, 31/09/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xác định điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy Nguyện vọng bổ sung năm 2016 như sau:        ...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG DSCĐ NĂM 2016

Tuyển sinh - 21-08-2016

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:… TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh nguyện vọng bổ sung DSCĐ                       Hải Dương, ngày 20 tháng...

ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYÊN NV1 NĂM 2016

Tuyển sinh - 14-08-2016

        Hôm nay, 13/08/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xác định điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy Nguyện vọng 1 năm 2016 như sau:         Tổ...

Tuyển sinh DSCĐ - Hệ chính qui năm 2016

Tuyển sinh - 01-08-2016

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:… TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ                                  ...